Selectează o Pagină

1. Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. Prezenta Politica de confidentialitate a fost adoptata in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

 

Prezenta Politica de confidentialitate se aplica urmatoarelor activitati in care se colecteaza si se prelucreaza date cu caracter personal:

 • vizitarea sediului si a punctelor noastre de lucru, precum si a locatiilor unde executam activitatile care fac obiectul de activitate al societatii;
 • vizitarea site-ului nostru: sportsfields.ro ;
 • primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • initierea si desfasurarea raporturilor contractuale;

 

Prin vizitarea sediului si/ sau a punctelor noastre de lucru, a site-ului nostru, precum si prin transmiterea, in orice alt mod, a datelor cu caracter personal, ati acceptat prezenta Politica de confidentialitate si va exprimati, in mod expres, acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriile sisteme informatice, atat manual cat si automat, ale societatii Sports Fields SRL, precum si ale partenerilor si colaboratorilor nostri, in conformitate cu normele Regulamentului GDPR.

2. Identitatea si datele de contact ale operatorului de date 

Operatorul de date este:  SPORTS FIELDS S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, str. Izbiceni nr. 84, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti sub numarul J40/8220/2000, având C.U.î. 13341123, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.sportsfields.ro , denumit in continuare impreuna in cuprinsul prezentei Politici ca “societatea” sau  “noi”.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa de e-mail: office@sportsfields.ro.

3. Definitii: 

 • ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter

Personal;

 • „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • „destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

4.Drepturile persoanelor vizate 

SPORTS FIELDS S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

5.Cum colectam datele cu caracter personal?

Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati telefonic, ne comunicati un e-mail, utilizati /datele noastre de contact disponibile pe site-ul www.sportsfields.ro, cand ne trimiteti CV-ul dumneavoastra sau orice alte date cu caracter personal sau cand intrati in raport contractual cu Noi.

 

Indirect: in anumite situatii, obtinem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect, in situatia in care sunteti in relatii contractuale cu alte societati cu care colaboram.

6. Ce categorii de date cu caracter personal colectam? 

 • Date personale: nume si prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatii despre computerul dvs. si despre vizitarea site-ului web (inclusiv adresa IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului utilizat, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului nostru) precum si alte date cu caracter personal pe care alegeti sa ni le oferiti atunci cand ne contactati sau sa accesati site-ul sportsfields.ro, cum ar fi: CV-ul, denumirea societatii la care lucrati si functia detinuta.
 • Date cu caracter special: in mod normal, nu procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care prelucram astfel de date, o facem numai cu consimtamantul persoanei vizate sau in baza unei obligatii legale pe care o avem.
 • Date privind persoanele minore: in situatia in care procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, o facem numai cu consimtamantul reprezentantului legal al persoanei vizate (minor) si/sau impreuna cu consimtamantul persoanei vizate (minor).

7. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor? 

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a desfasura activitatile care fac obiectul nostru de activitate.
 • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.
 • Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin.

8. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • prelucrarea oricaror solicitari primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitarile dumneavoastra si procesarea si livrarea comenzilor privind achizitia de produse sau/si servicii din sfera noastra de activitate;
 • cautarea de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul Sports Fields SRL ;
 • indeplinirea obligatiilor pe care ni le-am asumat prin incheierea contractelor;
 • indeplinirea obligatiilor legale.

9. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor 

Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru sau obtinute in orice alte modalitati care sunt prevazute in prezenta politica de confidentialitate, cu urmatoarele exceptii:

 • angajati sau/si contractori/ prestatori de servicii carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele nostru sau/si pentru a furniza servicii disponibile societatii (exemplu: furnizori de servicii de mentenanta pentru site-ul web, prestatori de servicii privind protectia si sanatatea muncii, servicii bancare etc);
 • in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala care ne incumba; sau care revine angajatilor ori contractorilor/ prestatorilor de servicii nostri ;
 • cand a fost obtinut consimtamantul persoanei vizate cu privire la utilizarea (inclusiv dezvaluirea) datelor cu caracter personal.

 

Sports Fields SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

 

Totodata, ne asiguram ca acordam acces la datele cu caracter personal numai angajatilor si colaboratorilor, autoritatilor care au competente in acest sens, precum si partenerilor contractuali/ prestatori, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toate persoanele fizice sau juridice care intra in contact cu datele cu caracter personal prelucrate de catre noi trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

 

Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul web www.sportsfields.ro , prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal, sunt protejate atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalate in locatie Romania si sunt supuse periodic unui audit de securitate.

 

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru, precum si toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate, in oricare dintre modalitatile si pentru oricare dintre scopurile descrise in prezenta Politica sunt retinute numai pe perioada necesara scopului in vederea careia au fost colectate, cu exceptiile mai jos mentionate.

 

Prin exceptie, in situatia in care datele cu caracter personal sunt obtinute in baza consimtamantului acordat in mod expres de catre persoanele vizate sau/si reprezentantul legal al persoanelor vizate, acestea vor fi utilizate si retinute pentru perioada mentionata in cadrul acordului de prelucrare prin care a fost acordat consimtamantul.

 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookies utilizate de catre site-ul nostru sunt retinute pe perioada mentionata in Politica de confidentialitate cu privire la cookies, disponibila aici …….. (se va insera linkul catre Politica de cookies, dupa aceasta va fi postata pe site).

10.   Modificari ale politicii de confidentialitate 

Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail la adresa de e-mail: office@sportsfields.ro .

11. Informatii privind ANSPDCP 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

 

 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro